Köszöntő
Köszöntő
Köszöntő
Köszöntő

Szakértői bizottsági tevékenység

A járási szakértői bizottság feladata:

 • a harmadik életévét betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata,
 • a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése,
 • aktuális állapot feltárására irányuló vizsgálat,
 • a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása.


A szakértői vizsgálat indítható a szülő kérelmére, illetve, ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével. Szülői egyetértés hiányában hivatalból is indítható. Ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban részesül, az óvoda, és az iskola köteles közreműködni vizsgálat iránti kérelem elkészítésében. A szülő egyetértése esetén a szakértői vélemény készítésére irányuló – a szülő által aláírt – kérelmet az óvoda, az iskola megküldi a területileg illetékes szakértői bizottságnak.

A szakértői bizottság a gyermek, a tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, esetleg logopédiai vizsgálat alapján szakértői véleményt készít, melynek tartalmát ismerteti a szülőkkel, gondviselőkkel, akik aláírják a dokumentumot. Amennyiben a szakértői véleményben foglaltakkal a szülő nem ért egyet, a szakértői bizottság köteles erről a tényről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt tájékoztatni.

A szakértői bizottság a vizsgálatok eredményei alapján javaslatot tesz a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézséggel küzdő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, a szükséges szakemberre és annak feladataira; továbbá a gyermek, a tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos követelményekre, fejlesztési feladatokra, a fejlesztési feladatok ellátásának javasolt időkeretére. Amennyiben a szakértői bizottság vizsgálata alapján a gyermek eredményes óvodai vagy iskolai neveléséhez, oktatásához iskolapszichológiai, óvodapszichológiai vagy logopédiai ellátásba vétele indokolt, a szakértői bizottság a megfelelő ellátásba vételét kezdeményezi.

Ha a tankerületi szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, akkor a saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, a vizsgálat alapján tett megállapításait, valamint a rendelkezésükre álló egyéb iratokat megküldi a megyei szakértői bizottság részére.

A szakértői vizsgálatról

A vizsgálat keretében a gyermek, a tanuló képességeinek-készségeinek komplex orvosi, pszichológiai és gyógypedagógiai szempontú elemzése, diagnózis felállítása történik különböző vizsgálati módszerek alkalmazásával.

 • A szakértői vizsgálat időpontját az eljárásrendnek megfelelően a bizottság határozza meg, és erről, valamint a szakértői vizsgálat helyéről a szülőt írásban értesíti.
 • A szakértői vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő együttes jelenléte szükséges. Ettől eltérően a jelenlévő szülőnek meghatalmazással kell rendelkeznie.
 • Ha a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, az első vizsgálat alkalmával, a folyamatos figyelemmel kísérést lezáró vizsgálat alkalmával, a szakértői bizottság vizsgálatakor az Oktatási Hivatal által kijelölt szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértőnek jelen kell lennie.
 • A szakértői vizsgálat befejezését követően a szülőt tájékoztatást kap a szakértői vizsgálat megállapításairól, a szakértői vélemény várható tartalmáról, a szülői jogokról és kötelezettségekről.
 • A szakértői vélemény kézbesítése a szülőnek a vizsgálat lezárását követő huszonegy napon belül megtörténik. A szülőnek – a kézhezvételétől számítva – tizenöt nap áll rendelkezésre a szakértői vélemény felülvizsgálatának kezdeményezésére.
 • Amennyiben a szakértői véleményben foglaltakkal a szülő, a tanuló nem ért egyet, a szakértői bizottság köteles erről a tényről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt tájékoztatni.
 • A szakértői bizottság szakértői véleményben tesz javaslatot a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatok típusaira, a szükséges szakemberre és annak feladataira. Javaslatot fogalmaz meg az alkalmazandó pedagógiai módszerekre, pedagógiai kedvezményekre.
 • A gyermek, tanuló érdekében a kormányhivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. Ha a szülő a kormányhivatal felhívása ellenére kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a kormányhivatal a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíti.
  A szakértői bizottságnak mindaddig nyomon kell követnie a  beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küdő, valamint sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló sorsát, amíg ki nem kerül a különleges gondozásból.


A szakértői vizsgálat menete

 • A vizsgálat keretében gyermeke képességeinek orvosi, pszichológiai és gyógypedagógiai szempontú elemzése, diagnózis felállítása történik különböző tesztvizsgálati módszerek alkalmazásával.
 • A vizsgálat első részében anamnézist veszünk fel a szülővel. Ebben kitérünk a terhesség, szülés körülményeire, majd a gyermek mozgás-, és beszédfejlődésére, betegségeire, óvodai-, iskolai éveire.
 • Ezt követően elvégezzük a szükséges vizsgálatokat. 3 év alatti gyermekek játékos helyzetben végzik feladataikat, mely a mozgás, a beszéd, a manipuláció, a szociabilitás területeire terjed.
 • A tankerületi szakértői bizottság komplex vizsgálatán átesett gyermekek, tanulók kiegészítő vizsgálaton vesznek részt a megyei szakértői bizottságnál abban az esetben, ha a tankerületi vizsgálaton sajátos nevelési igény gyanúja merül fel. Ez jelentheti a mentális képességek vizsgálatát, a nyelvi készségek, az írásbeli munka, a számolás, a matematikai gondolkodás vizsgálatát.
 • A vizsgálat időtartama kb.1,5-3 óra, ettől eltérő esetben a vizsgálat időtartamát az azt vezető szakember állapítja meg.
 • A szakértői vizsgálat befejezését követően a szülőt tájékoztatjuk a szakértői vizsgálat megállapításairól, a szakértői vélemény várható tartalmáról, a szülői jogokról és kötelezettségekről. Javaslatot teszünk a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatok típusaira, a szükséges szakemberre és annak feladataira. A tájékoztatás tényét, a tájékoztatási kötelezettség teljesítését írásba kell foglalni és a szülővel alá kell íratni.
 • A szakértői véleményt – a vizsgálat lezárását követő huszonegy napon belül – kézbesíteni kell a szülőnek. A szülőnek – a kézhezvételétől számítva – tizenöt nap áll rendelkezésre a szakértői vélemény felülvizsgálatának kezdeményezésére. A kézbesítés történhet postai úton vagy személyesen.
 • A gyermek, tanuló ellátására a szakértői véleményben foglaltak szerint akkor kerülhet sor, ha az abban foglaltakkal a kiskorú tanuló esetén a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló egyetért. Amennyiben a szakértői véleményben foglaltakkal a szülő, a tanuló nem ért egyet, a szakértői bizottság köteles erről a tényről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt tájékoztatni.
 • Szülőnek, vagy nagykorú tanuló esetén a tanulónak a szakértői véleményben foglaltakkal kapcsolatos egyetértését vagy egyet nem értését írásban kell közölnie.
 • A gyermek, tanuló érdekében a kormányhivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. Ha a szülő a kormányhivatal felhívása ellenére kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a kormányhivatal a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíti.


Felülvizsgálati eljárás

A szakértői bizottság a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat meghatározott időközönként hivatalból felülvizsgálja.

A szakértői véleményt a végrehajthatásának megkezdését követő első nevelési év, tanév során, ezt követően ha a gyermek, tanuló enyhe értelmi fogyatékos, illetve egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd, addig a tanévig, amelyben a tanuló a tíz éves életkort betölti minden második, azt követően és egyéb fogyatékosság, valamint autizmus spektrum zavar esetében, illetve ha a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, addig a tanévig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, minden harmadik tanévben hivatalból felül kell vizsgálni.

A szülői együttműködés nemcsak jog, hanem kötelezettség is, amely azokból a törvényi szabályzókból adódik, amelyek alapján a szülőnek joga, hogy megválassza a gyermekének az optimális nevelést-oktatást, de ugyanakkor kötelezettsége is, hogy gyermekek fejlődése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

Kérjük a szakértői vélemény szülői példányát őrizze meg!Eseménynaptár

2023. február
H K SZ CS P SZO V
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728